Steg for steg har kvinnefrigjøringen bidratt til at den norske velferdsstaten har vokst. Her ser vi medlemmer av National American Women Suffrage Association demonstrerer for kvinners rett til å stemme ved valg i Washington D.C. i 1913. Sju åre senere var kampen vunnet.

Foto: Wikimedia Commons

Velferd og kvinnekamp

Jeg skal begynne med å komme med en for noen frisk påstand. Kvinnekamp, med alt den innebærer, er den viktigste årsaken til at vi har en velferdsstat i verdenstoppen.

Facebook  /   Twitter
Eirik Nepstad er nestleder i ungdomsutvalget i Hordaland og sitter i det sentrale ungdomsutvalget.
Foto: Martine Grymyr

Norge ligger 16% over OECD-snittet når det kommer til sysselsetting av kvinner, og Finansdepartementets utregninger indikerer at om den hadde sunket til OECD-snitt ville det tilsvart et fall i verdiskapning likt hele oljeformuen vår, samt all olje som fortsatt ligger under jorden.

Hvis man legger dette til grunn, bør det være klart hva som er oppskriften for å fortsette utviklingen av norsk velferd. Barnehageplasser, pappaperm, hele, faste stillinger og økonomiske og sosiale tiltak for å verdsette tradisjonelle kvinneyrker bør være selvsagte kampsaker for alle som ønsker den friheten som et godt utbygget velferdssamfunn tilbyr.

Høyresidens angrep på rettigheter som kvinne- og fagbevegelsen har kjempet frem er ikke bare kvinnepolitisk foraktelig, men også fryktelig dårlig samfunnsøkonomisk politikk. Skal man opprettholde og utvikle norsk velferd må man legge til rette for at damer landet rundt har mulighet til å jobbe full stilling, og ikke minst at man jevner ut lønnsforskjellene mellom kvinner og menn.

Jeg håper at alle bruker arbeidernes kamp- og festdag 1. mai til å si ifra. Vi har ikke likelønn og vi har ikke like rettigheter i arbeidslivet, men vi har definitivt en fagbevegelse som har lyst til å gjøre noe med det.

Gratulerer med dagen, arbeidsfolk!

Hva synes du?

Norske kvinner i arbeid

  • Norge er blant landene i Europa med høyest andel kvinner i arbeid, bare slått av Island.

  • I dag er det omntrent like mange kvinner og menn i arbeidslivet.

  • 70% av norske kvinner er yrkesaktive.

  • Et særtrekk ved det norske arbeidsmarkedet er den høye forekomsten av deltidsarbeid, først og fremst blant kvinner.

Kilde: Statens arbeidsmiljøinstitutt.