Foto: ChrisFP/Flickr

Distriktsvennlig kollektivtransport

Uttalelse fra Fagforbundets Landskonferanse for ungdom 2015.

Facebook  /   Twitter

Fagforbundet Ungdom krever en distriktsvennlig kollektivtrafikk som gir uttelling for de mindre transportsterke gruppene i samfunnet. På denne måten kan disse delta og bidra i samfunnet på mest mulig lik linje med dem som har bil og alle andre forutsetninger for å transportere seg selv.

Kollektivtransporten løftes frem som svar på en rekke utfordringer samfunnet står ovenfor. Vi mener derfor at kollektivtilbudet i Norge må være statlig styrt og ansett som en grunnleggende velferdsgode fellesskapet skal eie. Vi mener det er naturlig å se til land som lykkes med sine tilbud; eksempelvis jernbanetilbudet i Tyskland, Sveits og Frankrike. Fellesnevneren for alle er statlig eierskap som sikrer fellesskapets investeringer.

Mange tilbydere er ikke ensbetydende med godt tilbud. Gode tilbud er tilbud som er bygget på samfunnsansvar, herunder et anstendig arbeidsliv, en klar miljøprofil og en levende distriktspolitikk. Dette mener vi fellesskapet løser best i egenregi.

De store byene i Norge sliter med å tilby nok boliger til etterspørselen. Vi mener et av svarene på utfordringene ligger i gode, velfungerende kollektivtilbud inn og ut av storbyene og videre ut i distriktene. Dette fremmer distriktene og avlaster byene samtidig som det er gode likestillingstiltak som favner alle mennesker, uavhengig sosial status.

Kvinner er en særlig utsatt gruppe i denne sammenheng da kvinner i stor grad er lavtlønte og deltidsansatte. Mindre transportsterke grupper skal ha lik mulighet til å bruke sin frihet og sine evner, men dette krever at de når frem i tide. Gode kollektivtilbud muliggjør dette, men dette krever at finansieringen av vei må reduseres og midlene øremerkes kollektivtransport i hele Norge. I tillegg til et økt antall avganger og mer tilgjengelige tilbud må avganger samordnes i et enkelt og brukervennlig system uansett forutsetninger.

 Fagforbundet Ungdom mener derfor at:

  • Kollektivtransporten skal være i fellesskapets eie og styres deretter
  • Satsningen på kollektivtransport må økes
  • Det må lages et felles betalingssystem for tjenestene 

 

For flere kommentarer:

- Christina Beck Jørgensen, leder i Fagforbundet Ungdom, tlf. 93 24 85 68

- Martine Grymyr, informasjonsrådgiver, tlf. 47 68 33 14

Last ned uttalelsen.

Hva synes du?