ENIGHET: Det er generelt sett stor enighet blant partiene om at noe må gjøres med den norske tannhelseordningen. Hvorfor skjer det så lite, spør André Thingvold Boberg.

Foto: Connor Lawless/Flickr

Partiene om tannhelse

De aller fleste partiene er enige om at noe må gjøres med den norske tannhelseordningen, likevel skjer det ingenting, skriver André Thingvold Boberg i denne ukas hjertesak.

Facebook  /   Twitter

Tall fra Statistisk Sentralbyrå sier at så mange som 140.000 nordmenn hvert eneste år lar være å dra til tannlegen, fordi de ikke har råd. Store regninger for selv de minste inngrep har skapt en underklasse av vanlige folk som får stadig dårligere tenner fordi de ikke kunne ta tak i problemet da det begynte, og nå har latt det gå så langt at det vil koste flere månedslønner å få orden på alt.
Tannhelse har blitt den norske velferdsstatens siste hull. Likevel, når vi ser på de politiske partiprogrammene viser det seg at de fleste egentlig er enige med oss i Fagforbundet Ung i denne saken. 

Da forstår jeg ikke hvorfor så lite har skjedd? 

En god tannhelse er viktig for å redusere faren for andre sykdommer og lidelser. Med en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som oppstår på grunn av folks dårlige tenner. Med en god offentlig tannhelseordning kunne vi spart mange mennesker for smerte, sykdommer og store utgifter. Tennene våre er en del av kroppen, derfor må tannhelse likestilles med andre offentlige helsetjenester. 

Vi har sett gjennom de politiske partiprogrammene. Dette mener partiene om tannhelse:

Høyre:
Høyre jobber for å sikre at de som av sykdomsårsaker som fører til store tannhelseutgifter eller ikke er i stand til å ta vare på tennene sine, får bedre skjermingsordninger.
 
Det innebærer blant annet:

 • Øke støtten til de gruppene som har høye tannhelseutgifter og tannhelseutgifter som er knyttet til sykdom. Veldig mange har tilleggsutfordringer knyttet til rus og psykiatri.
 • Øke støtten til tannbehandling til dem som har store tannhelseutgifter og dårlig økonomi.
 • Styrking av ny stønadsordning til tannløse, til tannbehandling ved munntørrhet, og til tortur- og voldsutsatte og pasienter med odontofobi.

Les også: Tannhelse inn i egenandelsordningen - Nå!

Arbeiderpartiet:
Alle skal være sikret en god tannhelse. God forebygging og tilgang på tannhelsetjenester over hele landet er viktig. 

Det innebærer:

 • Få fortgang i arbeidet med det forebyggende arbeidet for god folketannhelse.
 • Vi har som mål at det offentlige gradvis skal ta et større ansvar på tannhelsefeltet, og utrede ulike modeller med sikte på at det etableres et tak på hvor mye den enkelte selv skal dekke av utgifter til nødvendig tannbehandling.
 • Vi vil innføre gratis tannhelsekontroll for eldre over 75 år.

 
Fremskrittspartiet:
Fremskrittspartiet mener at tannhelsetjenesten må styrkes, både med tanke på økt utdanning av tannhelsepersonell og gjennom bedre refusjonsordninger.

Partiet vil blant annet:

 • Opprettholde og videreutvikle satsingen på forebyggende tannhelse, med særlig fokus på unge og på syke eldre
 • Bedre refusjonsordningene for sykdomsrelatert tannbehandling, og på sikt redusere kostnadene til egenandeler på lik linje med øvrig helsebehandling

Les også: Tannhelsekampanje hos Fellesforbundet

Kristelig folkeparti:
KrF mener at det offentliges engasjement må rettes mot grupper som anses å ha et særlig behov for tannhelsetjenester.

Krf vil:

 • Ha en reform av tannhelsetjenesten basert på offentlig ansvar og styring, refusjon fra folketrygden og begrensing av egenbetalingen.
   

Miljøpartiet de grønne:
MDG vil at tannhelsetjenester skal være gratis fram til fylte 25 år. Deretter skal de inkluderes i egenandelsordningen gjennom folketrygden.
 
Senterpartiet:
Senterpartiet vil ha gratis tannhelsebehandling fram til 21 år. Partiet vil utvide Folketrygdens ansvar for å dekke utgifter til tannhelse til flere grupper med spesielle behov i tillegg til de grupper som så langt har kommet inn under slike ordninger.

Les også: Jobber videre for tannhelse
 

Sosialistisk venstreparti:
SV mener at tenner er en del av kroppen og at alle skal ha råd til å gå til tannlegen. Skader på tenner og i munn må dekkes av det offentlige på linje med andre helseutgifter.

SV vil:

 • Tannhelse skal bli en del av folketrygden, og en del av det ordinære helsesystemet.
 • Først dekke tjenestene til dem som trenger det mest, før gradvis innfører en maksgrense for egenbetaling for alle nødvendige tannhelsetjenester.
 • At alle nødvendige tannbehandlinger skal være betalt av fellesskapet med en egenandelsgrense på maksimum 2500 kr.


Venstre:
Venstre mener tannhelse er et offentlig ansvar.

Venstre vil blant annet:

 • Utvide tannhelseordningen med offentlig fullfinansiering til utsatte grupper, slik at blant annet rusavhengige, kronikere og pasienter med manglende evne til egenomsorg får gratis behandling.
 • Delfinansiere nødvendige tannlegekostnader ved å innføre en høykostnadsbeskyttelse der det offentlige dekker en andel av kostnader over 10.000 kroner.
 • Integrere tannleger som del av helsesektorens samhandling, og gi tannleger rett til å skrive henvisning til spesialhelsetjenesten i akutte eller alvorlige tilfeller.

Les også: Tennene er en del av kroppen, eller?


Rødt:

Partiet vil:

 • Gratis tjenester innen helse og omsorg.
 • Å utvide helsebegrepet til også å gjelde øyne og tenner – gratis synshjelpemidler og gratis tannlege.

Hva synes du?

Flere hjertesaker

Livet under og etter pandemien

10. oktober er verdensdagen for psykisk helse: Vær oppmerksom. Vær til stede. Følg opp, skriver Maren Oddvang i denne ukas hjertesak.


«Alle får barnetrygd»

Alle - bortsett fra de som trenger det aller mest, skriver Jeanette Lea Romslo i denne ukas hjertesak.


Ikke råd til egen bolig med deltid

Unge oppfordres til å utdanne seg innen helsefag, men ute i arbeidslivet får de stort sett bare deltidsstillinger. Det er ikke mulig å kjøpe seg bolig med en 34% stilling, skriver Alexander Liane, i denne ukas hjertsak.


22. juli: 10 år med kamp

Tiåret etter terrorangrepet 22. juli 2011 har vært preget av kampen mot ekstreme holdninger, mot hat og for ytringsfrihet, likeverd og samhold, skriver Vilde Antonie Sundfær, Linn Flataune, Lisa-Mari Kildal og Lill-Beate Eidshaug.


Se alle hjertesaker
Om forfatteren

André Thingvold Boberg

André Thingvold Boberg er nestleder i ungdomutvalget i Fagforbundet Vestfold, og sitter som vara i det sentrale ungdomsutvalget.

Andre.Fagforbundet.Vestfold@gmail.com

Fagforbundet Ungs tannhelsekampanje

 

Hjertesaker

Hva er en hjertesak?

Hver uke vil en av våre unge medlemmer dele sin viktigste hjertesak med oss. Er du enig i hjertesaken oppfordrer vi deg til å dele den på sosiale medier for å spre budskapet.

Hva er din hjertesak?

Din hjertesak publiseres sammen med andre leseres hjertesaker.

E-post deles aldri på nettsiden

130 tegn igjen

Se alle hjertesaker fra våre lesere