Leder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre.

Foto: Arbeiderpartiet

Arbeiderpartiets balansegang

Tannhelsekutt, ny arbeidsmiljølov, mer press på unge arbeidsledige. Arbeiderpartiets ferske utkast til partiprogram gir oss både oppturer og skuffelser.

Facebook  /   Twitter

Mandag kom Arbeiderpartiets første utkast til partiprogram. Dette programmet skal debatteres og diskuteres på partiets landsmøtet i april, hvor det endelige programmet skal vedtas. Her følger noen punkter fra programmet vi synes er viktig å kommentere.

Kutter tannhelseløftet

Arbeiderpartiets tannhelsekutt har lenge vært i emningen. Etter at partiet på sitt landsmøte både i 2009, 2011 og 2013 vedtok at tannhelse skulle bli et offentlig ansvar, har det ennå ikke blitt realisert. I 2015 var ambisjonene nedjustert til å la staten dekke 75 prosent av de overskytende utgiftene. Mandag denne uka var fallitterklæringen et faktum. Hverken gratis tannhelse eller egenandelstak er med i Arbeiderpartiets nye partiprogram.

I partiprogrammet skriver Arbeiderpartiet blant annet at deres mål er frihet, muligheter og trygghet for alle. Da er det merkelig at man velger bort å fylle det siste store hullet i den norske velferdsstaten. Dyr tannhelse bidrar til at ulikhetene vokser og tryggheten forsvinner.

Fagforbundet Ung har i over tre år jobbet med en tannhelsekampanje fordi vi mener at alle fortjener trygghet i hverdagen og muligheten til å få hjelp hvis noe skulle skje med helsa. Tennene er en del av kroppen, og dårlig tannhelse kan ha stor påvirkning på både fysisk og mental helse.

Les også: 8 av 10 vil betale mer skatt for billigere tannhelse

Mange politikere er enige om at en god offentlig tannhelseordning vil kunne spare samfunnet for mye penger, som i dag blir brukt til behandling av alvorlige sykdommer som er en direkte konsekvens av folks dårlige tenner. Vi vet at åtte av ti nordmenn er villige til å betale mer skatt for å få tannhelse inn i egenandelsordningen, og kampanjesiden vår bikker snart 110 000 følgere. Det vi trenger nå er politikere som er villige til å lytte til folket, for det er dette vi vil ha!

Ungdom og arbeidsavklaringspenger (AAP)

Arbeiderpartiet ønsker også å halvere utbetalingen av arbeidsavklaringspenger (AAP) fra 4 til 2 år for alle født i 1990 eller senere. Hva vil da skje med disse menneskene? Jo, Nav og kommunen skal skaffe dem jobb. Problemet er at vi vet allerede i dag at mange unge har utfordringer med å finne jobb, og å fungere i arbeidslivet av ulike årsaker.

Vi mener at tiltakene må på plass før vi henter fram pisken. Nestleder i Arbeiderpartiet, Hadia Tajik, sier hun ser lyst på fremtiden og for de unge, men vi savner mer konkret informasjon om hvor vi skal finne disse jobbtilbudene. 

Leder og nestleder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, la mandag fram partiets forslag til partiprogram.
Leder og nestleder av Arbeiderpartiet, Jonas Gahr Støre og Hadia Tajik, la mandag fram partiets forslag til partiprogram. (Foto: Arbeiderpartiet)

En kan mistenke forslagstillerne for å ikke kjenne godt nok til kompleksiteten i brukergruppa som er under AAP, og har servert en garanti som muligens vil være en bjørnetjeneste for flere brukere.

Om en er i stand til å arbeide i en heltidsstilling fyller en i utgangspunktet ikke kravene til AAP. Av den grunn kan jobbgarantien ha variabel effekt på denne gruppa. De som ikke er i stand til å gå inn i ordinært arbeid vil da kunne bli ført over på andre, mer permanente ytelser, som for eksempel uføre. En har da ikke samme oppfølging som om en er på AAP.

Det må bemerkes at det i liten grad er økonomiske motiver som gjør at en person kommer seg ut i arbeid eller ikke, men heller den oppfølginga personen får fra Nav, helsevesen og andre kommunale tiltak. Uføre-merkelappen som vil rykke nærmere dess lenger en er på AAP, og det vil trolig heller virke distraherende enn motiverende på flere brukere.

Mer treffende tiltak ville derfor kunne være økte ressurser til oppfølging, slik at NAV-veiledere kunne følge opp hver enkelt bruker tettere. Det er stor forskjell mellom å følge 200 og 40 brukere. Dette ville også kunne være med å hindre at ordninga blir misbrukt.

Trygghet i arbeidslivet

Til LO-Aktuelt lover Jonas Gahr Støre å gjøre trygghet for arbeid og i arbeid til sin viktigste sak hvis Arbeiderpartiet kommer i regjering til høsten. Dette skal partiet gjøre blant annet ved å avskaffe løsarbeiderkontrakter, øke fagforeningsfradraget, strengere regulering av bemanningsbransjen, og ikke minst styrke og fornye arbeidsmiljøloven.

For å få flere unge ut i jobb vil partiet at det skal stilles krav om lærlinger ved offentlige anbud, og sørge for at slike krav blir etterlevd.

Vil si opp nederlandske fengselsplasser

Regjeringen har leid fengselsplasser i den nederlandske byen Veenhuizen, noe Arbeiderpartiet lenge har vært kritisk til. I utkastet til partiprogram slås det fast at avtalen skal avsluttes dersom partiet kommer i regjering. Dette vil økonomisk sett bety 239 nye arbeidsplasser i Norge.

Med flere unge utenfor arbeidslivet vil dette være et kjempegodt tiltak. Pengene kan brukes til å øke bemanningen i norske fengsler i Norge, noe som gir bedre rehabilitering og sikkerhet for fengselsbetjentene. Det vil igjen si bedre forhold for både innsatte og ansatte i norske fengsler.

Både vi og Norsk Fengsels- og Friomsorgsforbund (NFF) støtter Arbeiderpartiet i dette og er positive til et lovfeste prinsipp om at soning skal skje på norsk jord for norske statsborgere.

Stanser salget av Norge

Et av de største lyspunktene i Arbeiderpartiets ferske utkast til partiprogram er forslaget om å verne statens eierskap i selskaper som er viktige innenfor energi, naturressurser og strategisk viktige næringer. Etter snart fire år under den borgerlige regjeringas salgsfest av norsk eiendom, er dette en knagg å henge framtidshåpet på.

Hva synes du?